Rotary Hasselt Juniperus Rotary Hasselt Juniperus

Login ledenLogin leden

 
 

Project "LUSTRUM 25 jaar Rotary + Charter Satelietclub 4 mei 2019"

Info en tickets op www.rotaryjuniperuslustrum.be


"All Night Long" diner en feest Kaai 16 Hasselt
600 genodigden in feeststemming

Meer info: http://www.rotaryjuniperuslustrum.be